گفتم الان که دلم گرفته از سوشال مدیایی که هر روز درگیرشم بیام اینجا بنویسم حرف شاید موقتم رو...

در واقعیت تو یه دنیا زندگی میکنم و تو مجازی تو یک دنیای دیگه.

اختلاف این دو دنیا خیلی زیاده...

نه حس میکنم به دنیای اول تعلق دارم و نه دوم...

نه آدمای دنیای اول خیلی منو می پذیرن و نه دوم...

تهش این میشه که تا میام یکم از فکرامو بلند بلند میگم از یه دنیا توی اون یکی دنیا،واکنش هایی میگیرم که یهو دلم میگیره و ...

راستش اومدم اینارو اینجا نوشتم چون دلم میخواست بگم ولی نمیدونم کجا..

تو هم اگر داری میخونی شون لطفن نشو دنیای سومی که بخوای اذیتم کنی ازین که چیزی گفتم که جذاب نیست برات... بزار اینحا پناهگاه امنم بمونه. باشه؟ :)