دیگه هیچ چیز اونقدر خوب نیست...

البته هیچ چیز اونقدرم بد نیست...

احساس میکنم دیگه به هیچ جایی تعلق ندارم حتا اینجا که خودم ساختمش...

احساس میکنم تو دنیای تنهای خودمم و هرچقدر فریاد بزنم صدا به جایی نمیرسه...

آدما هر کدوم تو سیاره خودشونن انگار...

فقط میدونیم هستن...

ولی فقط همین.


+ دارم افسرده تر میشم؟ :)